4.8

Lasnamäe Gümnaasium

Lasnamäe Gümnaasium on 2018/2019. aastal võtnud vastu nii erinevate riikide haridustöötajaid kui Eesti Vabariigi presidenti.

20. märtsil 2019 võõrustas Lasnamäe Gümnaasium Rootsi delegatsiooni, kuhu kuulusid Stockholmi 24 kooli direktorid. 26. märtsil külastas Lasnamäe Gümnaasiumi Eesti visiidi raames kümneliikmeline delegatsioon Armeeniast, kuhu kuulusid eri haridusasutuste esindajad. Lasnamäe Gümnaasium direktor Andrei Kante ja Armeenia Eurnekiani kooli esindaja allkirjastasid koostööleppe.

14. märtsil tähistas Lasnamäe Gümnaasium emakeelepäeva. Vahetundides kõlasid erinevates keeltes laulud, kooliraadios esitasid erinevatest rahvustest Lasnamäe Gümnaasiumi õpilased ja õpetajad tekste oma emakeeles.

5.–22. veebruarini toimusid Lasnamäe Gümnaasiumis eesti keele päeva üritused. 1.–6. klasside õpilastele toimus konkurss, kus esitati Eesti luuletajate loomingut, 8.–9. klasside õpilastele videote konkurss, mis oli pühendatud Tallinna 800. aastapäevale. 1.–6. klasside õpilastel toimus nii tordi- kui ka laulukonkurss. Lasnamäe Gümnaasiumi üritustest võtsid külalistena osa Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilased ja õpetajad ning Suur-Pae lasteaia lapsed ja õpetajad.

22. veebruaril oli Lasnamäe Gümnaasiumi kooliperel suur au võtta vastu Eesti Vabariigi presidenti Kersti Kaljulaidi. President kohtus kooli juhtkonna, õpetajate ning gümnasistidega. Kooli juhtkonnaga arutleti eesti keele õpetamise ja koolikiusamise teemadel. Kohtumisel õpetajatega puudutati õpetaja elukutsega seotud küsimusi, räägiti tulevikukoolist ning  kooli ees seisvatest  ülesannetest. Lasnamäe Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Siiri Pokkinen kandis ette presidendi külastusele pühendatud luuletuse. Oma kõnes gümnasistidele puudutas Kersti Kaljulaid erinevaid teemasid: noorte roll Eestis, NATO, Euroopa Liit, valimised, välis- ja sisepoliitika.

 

Anastasia Wille, Lasnamäe Gümnaasiumi infojuht

 

Eesti keele päeva tähistamine

 

Kohtumisel õpetajatega rääkis president Kersti Kaljulaid tulevikukoolidest ja õpetaja töö väljakutsetest

 

 

Delegatsioon Armeeniast

 

Rahvusvaheline koostöö Lasnamäe Gümnaasiumis

Rootsi ja Armeenia delegatsioonid tutvusid moodsate õppemeetoditega Lasnamäe Gümnaasiumis

20. märtsil 2019 võõrustas Lasnamäe Gümnaasium Rootsi delegatsiooni ja 26. märtsil Armeenia külalisi.

Rootsi delegatsiooni kuulusid Stockholmi 24 kooli direktorid. Kohtumisel andis Lasnamäe Gümnaasiumi direktor Andrei Kante külalistele esmalt ülevaate koolist. Seejärel räägiti Eesti kooliõpilaste headest tulemustest PISA testide tegemisel, tänapäeva õppemeetoditest ning digivahendite kasutamisest õppetöös.

Külastuse lõpetas ringkäik koolis, mille viisid läbi 11. klasside õpilased.

10-liikmeline delegatsioon Armeenia koolidest külastas Eesti-visiidi raames Lasnamäe Gümnaasiumi, kus kohtuti kooli juhtkonnaga, külalised osalesid matemaatika-, keemia- ja füüsikatunnis ning kuulasid õpilaste kontserti. Lasnamäe Gümnaasiumi direktor Andrei Kante ja  Armeenia Eurnekiani kooli esindaja allkirjastasid kahe kooli vahelise koostööleppe. 

 

Riina Otsepp, Lasnamäe Gümnaasium

 

Külalised Rootsist

 

Eesti keele aasta tähistamine Lasnamäe Gümnaasiumis

Emakeelepäev

14. märtsil 2019 tähistati Lasnamäe Gümnaasiumis emakeelepäeva. Vahetundides kõlasid eri keeltes laulud, kooliraadios esitasid Lasnamäe Gümnaasiumi eri rahvustest õpilased ja õpetajad tekste oma emakeeles. Kõlasid leedu, itaalia, kasahhi, inglise, vene, poola, armeenia ja ersa keel. Lisaks lugesid õpilased luuletusi Lasnamäe Gümnaasiumis õpetatavates soome, saksa, jaapani ja prantsuse keeles.

Eesti keele päeva üritused

5.–22. veebruarini 2019 toimusid Lasnamäe Gümnaasiumis eesti keele päeva üritused.

1.–6. klasside õpilastele toimus konkurss, kus esitati Eesti luuletajate loomingut. 8.–9. klasside õpilastele toimus videote konkurss, mis oli pühendatud  Tallinna 800. aastapäevale. 1.–6. klasside õpilastel toimus nii tordikonkurss kui ka laulukonkurss. Lasnamäe Gümnaasiumi üritustest võtsid külalistena osa Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilased ja õpetajad ning Suur-Pae lasteaia lapsed ja õpetajad.

 

Riina Otsepp ja Oksana Joganson, Lasnamäe Gümnaasium

 

Presidendi külaskäik

22. veebruaril 2019 oli Lasnamäe Gümnaasiumi kooliperel suur au võtta vastu Eesti presidenti Kersti Kaljulaidi. President kohtus kooli juhtkonna, õpetajate ning gümnasistidega. Kooli juhtkonnaga arutleti eesti keele õpetamise ja koolikiusamise teemadel. Kohtumisel õpetajatega puudutati õpetaja elukutsega seotud küsimusi, räägiti tulevikukoolist ning  kooli ees seisvatest  ülesannetest. Lasnamäe Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Siiri Pokkinen kandis ette presidendi külastusele pühendatud luuletuse. Oma kõnes gümnasistidele puudutas Kersti Kaljulaid erinevaid teemasid: noorte roll Eestis, NATO, Euroopa Liit, valimised, välis- ja sisepoliitika.

 

Riina Otsepp ja Oksana Joganson, Lasnamäe Gümnaasium

 

Konverentsil „MÕK – me õpime keeli” vahetatakse eesti keele õpetamise kogemusi

21. märtsil 2019 toimus Lasnamäe Gümnaasiumis Tallinna haridusasutuste konverents „MÕK – me õpime keeli”, kus vahetati eesti keele õpetamise parimaid kogemusi.  

Konverentsi juhatas sisse täiskasvanute koolitaja Margit Raid, kes rääkis õppima panevast jõust. Oma häid kogemusi keeleõppes jagasid mitmed õpetajad ja teised spetsialistid, aga ka õpilased.

Jutuks tuli sisserändajate keeleõppe ja -oskuste arenemise ja edutegurite teema (Ave Härsing, keelekümbluse peaspetsialist, SA Innove) ning keele õppimine koos ja kõikjal (Andrei Kante, Lasnamäe Gümnaasiumi direktor ja Mehis Pever, Tallinna Ühisgümnaasiumi direktor). Saadi teada, kuidas muutub keeleõppe mõttelaad, kui õpilane valib endale tunni ise (Mari-Liis Sults, Tallinna Kunstigümnaasiumi direktor).

Lasnamäe Gümnaasiumi õpetaja ja eripedagoog Svetlana Udras viis läbi töötoa „Eripedagoogiline lähenemine keeleõppes“. Eesti keele õpetajad Alvina Tatarintseva ja Tea Talve juhendamisel toimus töötuba „Sõnavara rikastamise võimalusi Lasnamäe Gümnaasiumi kogemuse põhjal“. Lisaks räägiti veel keeleõpetuse võimalustest muuseumitundides ja  multifilmide loomise abil.

Tallinna Pae Gümnaasiumi 12.b klassi õpilane Maksim Kolossovi pidas intrigeeriva pealkirjaga ettekande „Lapsesuu ei valeta. Kust leida motivatsiooni keeleõppeks?“.

Päeva teises pooles viidi läbi kokku kaheksa töötuba, kus käsitleti näiteks keeleõpet muuseumitundide kaudu ja multifilmide tegemise abil, arutleti eripedagoogilist lähenemist keeleõppele ning tutvustati uusi metoodikaid.

Päeva juhtis õpetaja Siiri Pokkinen Lasnamäe Gümnaasiumist koos 12.b klassi õpilase Hrant Šahbazjaniga. Muusikalist külakosti pakkusid samuti Lasnamäe Gümnaasiumi õpilased.

 

Riina Otsepp ja Oksana Joganson, Lasnamäe Gümnaasium

 

ÕunaKool – MÕK-i kontseptsiooni rakendamine

Lasnamäe Gümnaasiumis pööratakse suurt tähelepanu muutuvale õpikäsitusele. Koolis loodi töörühm, kuhu  kuuluvad erinevate õpeainete õpetajad, kelle ülesandeks on tõsta õpilaste huvi erinevate teadmiste vastu. Samuti pakub töörühm õpetajatele võimalust täiendada ennast, lähtudes muutunud õpikäsitlusest.

Matemaatikaõpetaja ja MÕK-suuna koordinaator Veronika Krištali juhendamisel toimus ligi sada tundi ja üritust, mis olid mõeldud nii õpilastele kui ka õpetajatele.

Kõige ulatuslikumaks sündmuseks oli 4.–6. klasside projektinädal. Ühe nädala jooksul said õpilased oma oskusi proovile panna Tallinna vanalinnas orienteerudes, rühmas töötades ning õues õppides ja mängides. Projektinädala ettevalmistamisel ja läbiviimisel olid suureks abiks 7. ja 11. klasside õpilased. Projektinädal lõppes 4.–6. klasside õpilaste tööde esitlusega. 

 

Anastasia Wille, Lasnamäe Gümnaasium

 

Osalemine Archimedese noorteagentuuri programmis „Noorte kohtumised“

2018. aasta augustis kohtusid Lasnamäe Gümnaasiumi 7.–10. klasside õpilased ja Abja Noortekeskuse noored Abja Noortekeskuse ruumides. Lasnamäe Gümnaasiumi õpilaste koostatud viiepäevasest programmist võttis osa 16 noort – 8 vene keele ja 8 eesti keele kõnelejat.

Programmi eesmärk oli koostada eesti-vene noorte slängisõnastik. Sõnastik valmis 2019. aasta jaanuaris. See pandi kokku sõnadest, mida kasutati programmi jooksul toimunud mängudes, töötubades, debattides ja spordiüritustel kõige enam. Suurimaks saavutuseks peavad projekti korraldajad seda, et eesti ja vene noorte vahel tekkisid väga soojad suhted.

Jaanuari alguses võtsid Tallinna noored vastu oma sõpru Abja Noortekeskusest ning korraldasid neile ekskursiooni Tallinnas ning koosviibimise Lasnamäe Gümnaasiumis.

Projekti tulemusena valmis video „Miks keeli õppida?“, mis on nähtav siin ning fotogalerii mis on nähtav siin.

Lasnamäe Gümnaasiumi noorterühma juhid olid Džanna Šahbazjan ja Anastasia Wille.

 

Anastasia Wille, Lasnamäe Gümnaasium

 

RoboOlümpia

Lasnamäe Gümnaasiumi 5. klasside õpilased osalesid vabariiklikul veebipõhisel robootika võistlusel RoboOlümpia2019. Lapsed ei saanud mitte ainult oma oskusi ja teadmisi proovile panna, vaid ka näha, et robootika on eriti huvitav ja edumeelne ala.

5.a klassi õpilased Daniil Makejev ja Artur Nemvalts said eriauhinna Tallinna Haridusametilt edasijõudnute grupis. Poisid said auhinnaks Sphero BOLT roboti, mille nad kinkisid koolile.

Tänu robootikaõpetaja Julia Ilvesele kasvas huvi robootika vastu kõikides kooliastmetes. Alates 2019. aastast kasutatakse roboteid integreeritud tundides, mis toetavad eesti keele õpetamist ja õppimist.

 

Anastasia Wille, Lasnamäe Gümnaasium

 

Heategevuslaat

Detsembrikuus jõulupühade eel toimus Lasnamäe Gümnaasiumis traditsiooniline heategevuslaat.

Eelnevatel aastatel toimus laat põhiliselt aulas. Sel korral otsustas koolipere korraldada laada terves koolis – elav ost ja müük käis kõikidel korrustel. Laada ettevalmistamisel ja läbiviimisel osales terve kool: õpilased, õpetajad ja lapsevanemad. Laadal koguti 3103.56 eurot. Suurem osa sellest läks ühe meie kooli õpilase ravi toetamiseks ja osa annetati vähiravifondile „Kingitud elu“.

 

Anastasia Wille, Lasnamäe Gümnaasium

 

Heategevuslaadal koguti 3103.56 eurot.