3.76

Tallinna Rõõmupesa Lasteaed

Rõõmupesa lasteaia õpetajate tööd pärjati teist korda Euroopa kvaliteedimärgiga, kui saadi kiri teatega: „Teie, teie õpilaste ja teie kooli tööd on tunnustatud kõige kõrgemal Euroopa tasemel“. Lasteaed pälvis silmapaistva töö eest Erasmus+ projektiga „Becoming an European City-Zen“ Euroopa kvaliteedimärgi.

Äsja lõppenud projekt oli lasteaiale teine Erasmus+ strateegiline koostööprojekt, sellega jätkati aastatel 2014–2016 alustatut. Taas olid lasteaia partnereiks haridusasutused Euroopa pealinnadest, Pariisile ja Roomale lisandusid partnerid Ateenast ja Belfastist. Edukalt kulgenud projekti koordineerimisel tegi suurepärast tööd Pariisi Boy Zelenski lasteaia direktor Mlle Marie Sanjuan.

Projekti tegevused viidi läbi teemade kaupa, ikka lähemalt kaugemale, nagu lasteaias kohane. Esimesel õppeaastal keskenduti lapse minapildi, lasteaia ümbruse ja kodulinna vaatamisväärsustega kaasnevate väärtuste käsitlemisele, teisel jätkati transpordivahendite, keskkonnahoiu ja kodulinna kujutamisega kunstis.

Lasteaiale oli projektis osalemine hea võimalus kaardistada oma tegevusi, et neid partnermaadele tutvustada, valmistada uusi õppevahendeid, tutvustada lastele eri maade kultuure ja tavasid. Senisest tihedamini korraldati majasiseseid kokkusaamisi, et arutleda, kuidas ja millistele teemadele enim tähelapanu pöörata.

Juba projekti kavandades kujunes meeskond, kuhu kuulusid direktor Lea Pihelgas ja õpetajad Marge Kullamaa, Liivi Org, Kai Jõemets, Heli Viita, Eveli Strandson, Jane Noor, Gea Ensling, Margarita Kutberg ning Liis Pettai. Õpetajad panustasid Tallinna kohtumise õnnestumisse ja Eesti lasteaiaelu tutvustamisse Rõõmupesa näitel. Nad näitasid külalistele oma õppetegevusi – roboteid kasutasid viies linnas kahe aasta jooksul nähtud tegevustes vaid Rõõmupesa õpetajad –, esitasid projektitegevuste ülevaateid ja olid head giidid külalistele.

Olulise osa projekti kordaminekust võttis oma õlule õpetaja Jane Noor, kes vastutas iga teema juurde kuuluvate Memoriinide valmistamise eest partnereile, seda kujundamisest trükkimise ja pakkimiseni välja. Projekti ajakaval hoidis silma peal õppealajuhataja Katrin Johannes ja ajapikku liitus enamik õpetajaid.

Projekt muutis laste päevad huvitavamaks ja rikastas lasteaia tegevuskava. Õppetegevuste planeerimisel sai käsitleda paljusid teemasid uudse nurga alt. Partnerite jagatud materjali kaudu said lapsed esimesi teadmisi Euroopast.

Oluline oli ka õpetajate võimalusel kohtuda Euroopa kolleegidega, osaleda nende õppetegevustes ning aruteludes. Projektis osalemine pani õpetaja rohkem vaatama enda kui eurooplase sisse. Kokkusaamistel oli huvitav võrrelda eri riikide õppekorraldust ja haridussüsteemi, laste päevakava ja tegevuste ülesehitust, tutvuda ametikaaslastega ja riigiga üldse.

Külastatud tundides ja tegevustes, kuid ka koridorides või õues jäi silma, et lapsed olid väga sõbralikud ja proovisid teiste maade õpetajatega kontakti luua. Õppetegevustes olid ka Rõõmupesa õpetajad aktiivsed kaasalööjad. Näiteks täitsid nad tabelit nimisõna erineva kirjapildi kohta ja hääldasid sõnu. See tegevus pakkus lusti nii lastele kui ka õpetajatele. Huvitav oli seegi, et hoolimata mõningasest keelebarjäärist saadi suurteks sõpradeks, võeti üle seni kasutamata õppemetoodikaid ja tunti head meelt ühiselt veedetud ajast.

Tallinlastele oli uudne, et väga palju kajastatakse kunstitegevuses riigi vaatamisväärsusi ja kunstiliike. See on mõnevõrra erinev mitmekülgsete tehnikate edasiandmise õpetusest Eestis. Omapärane oli koolides õpilaste vabameelsus tundides, samas saatis seda distsipliin.

Pariisis jäi silma tihe muusikapalade põimimine tegevuste sees. Kui Tallinna õpetajatel paluti esitada lastele eestikeelne laul, oli üllatus laste kohesest kaasalöömisest suur. Selgus, et Eestis tuntud lastelaul „Põdral maja metsa sees” on tegelikult prantsuse lastelaul. See kinnitas veel kord, et kuigi me tundume üksteisest nii kaugel, oleme tegelikult väga lähedased eurooplased.

Koostööprojektide osas on lasteaed veel suhteliselt noor. Ilma kogemusteta välisilma vaadates võib jääda arvamus, et mujal on õpetajad pädevamad ja suuremate võimalustega oma töö korraldamisel. Koostöö viie riigi õpetajate vahel andis teadmise, et laste arendamine on kõikjal üsna sarnane. Õpetajad on uhked oma valitud eriala üle, loovad ja arenemisvõimelised igal pool, kuskil ei kasva pudrumäed ja raske töö tulemus peegeldub laste rõõmsates silmades.

2018. aasta Euroopa kvaliteedimärgiga tunnustatud projektide materjalide avaliku vaate lingi leiate siit.
 

Lea Pihelgas, Tallinna Rõõmupesa Lasteaia direktor