2.1

Haridusasutused, õpilased ja õpetajad

Tallinna kõikides lasteaedades ja üldhariduskoolides õppis 2018/2019. õppeaastal kokku ligi 71 120 last, neist üle 64 820 munitsipaalharidusasutustes.

Jooniselt 2 on näha, et lasteaialaste arv on viimastel aastatel langenud, õpilaste arv aga on üha kasvanud. Märgatavalt on tõusnud ka huvikoolides õppivate laste ja noorte (vanuses 0–18 aastat) arv.

 

Joonis 2. Lasteaialaste ja õpilaste arv Tallinna era-, riigi- ja munitsipaalharidusasutustes kümne aasta lõikes (allikas: www.haridussilm.ee)

 

2018/2019. õppeaastal oli linnas kokku 125 munitsipaalset koolieelset lasteasutust (5 lastesõime, 120 lasteaeda, lasteaiarühmad on ka Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikoolis ja Tallinna Heleni Koolis) ning 20 eralasteaeda.

Tallinna munitsipaallasteaedades käis 2018/2019. õppeaastal üle 21 120 ning eralasteaedades üle 990 lapse. Lasteaialaste arv on viimastel aastatel vähenenud (joonis 3).

 

Joonis 3. Laste arv Tallinna nii era- kui ka munitsipaallasteaedades on hakanud taas vähenema (allikas: www.haridussilm.ee)

 

Üldhariduskoole oli linnas kokku 87, sh 57 munitsipaalkooli (1 lasteaed-põhikool, 12 põhikooli, 43 gümnaasiu- mi, 2 täiskasvanute gümnaasiumi), 28 erakooli ning 2 riigikooli.

Munitsipaal-üldhariduskoolides käis 2018/2019. õppeaastal 43 700 õpilast. Võrreldes eelmise õppeaastaga on see suurenenud 870 võrra. Joonisel 4 saab võrrelda õpilaste arve aastate lõikes ning eri koolitüüpides.

 

Joonis 4. Tallinna üldhariduskoolide õpilaste arv on aasta-aastalt suurenenud (allikas: www.haridussilm.ee)

 

Munitsipaalkoolide esimesse klassi astus sellel õppeaastal üle 4045 ning era- ja riigikoolide esimesse klassi 641 õpilast, kümnendasse vastavalt 2736 ja 302 õpilast. Mõlemas osas on näha langust (vt joonis 5).

 

Joonis 5. Esimeste ja kümnendate klasside õpilaste arv Tallinna üldhariduskoolides aastate lõikes, nii 1. kui ka 10. klasside õpilaste arv on vähenenud (allikas: www.haridussilm.ee)

 

Gümnaasiumis tervikuna on õpilaste arv viimastel aastatel tõusnud, seda nii munitsipaal- kui ka era- ja riigikoolides (joonis 6).

 

Joonis 6. Gümnasistide arv Tallinna üldhariduskoolides kümne aasta lõikes, 10.–12. klasside õpilaste arv kokku on viimastel aastatel suurenenud (allikas: www.haridussilm.ee)

 

Pedagooge töötas HaridusSilm.ee andmetel alus- ja üldhariduses kokku 6817, sealhulgas munitsipaallasteaedades ja koolides 5885, peale selle tugiõpetajad, direktorid, kutsekooliõpetajad jt haridustöötajad.

Muutused on toimunud ka Tallinna koolivõrgus. Joonisel 7 on näha, et munitsipaalkoolide arv on kümne aastaga vähenenud 13 võrra, erakoolide arv aga suurenenud 16 võrra. Riigikoolide arv on jäänud samaks.

 

Joonis 7. Munitsipaal-, era- ja riigikoolide arv kümne aasta lõikes (allikas: www.haridussilm.ee)

 

Tallinna huvikoolides õppis kokku üle 43 350 õpilase, sealhulgas munitsipaalhuvikoolides (10 kooli) 7495 ja erahuvikoolides 39 415 õpilast. Huvihariduses tegut- sevate laste ja noorte arv suurenes eelmise õppeaastaga võrreldes enam kui 5500 võrra (joonis 8). Kõige rohkem õpilasi on Tallinna Huvikeskuses Kullo, kus õppis üle 2290 lapse ja täiskasvanu. Munitsipaalüldhariduskoolide huviringides käis ligikaudu 21 500 last ehk ligi pooled õpilastest.

 

Joonis 8. Õpilaste arvu võrdlus Tallinna era- ja munitsipaalhuvikoolides (vanuses 0–18, allikas: www.haridussilm.ee)

 

Linna ainsas munitsipaalkutsekoolis, Tallinna Kopli Ametikoolis, õppis 2018/2019. õppeaastal 175 õpilast ning töötas 51 õpetajat (allikas: www.haridussilm.ee).

Tallinna Haridusameti haldusalasse kuuluvad ka Tallinna Õppenõustamiskeskus ja Tallinna Õpetajate Maja, kokku on ameti hallata 195 haridusasutust.

 

Leini Jürisaar, Tallinna Haridusamet