2.2

Tallinna munitsipaalharidusvõrgu eelarve

2018/2019. õppeaastal oli pealinna munitsipaalhariduse tegevuskulude eelarve 256 miljonit eurot.

Sellest alusharidusele kulus 90,41 miljonit, põhi- ja keskharidusele 147,19 miljonit ning huviharidusele 10,09 miljonit eurot.

Kuna õppeaasta ja eelarveaasta ei lange kokku, on järgnevad eelarve andmed esitatud eelarveaasta põhjal.

Haridusvaldkonna tegevuskulude eelarve maht on 2019. aastal 261,31 miljonit eurot (seisuga 10. oktoober 2019). Haridusvaldkonna tegevuskulude eelarve aastatel 2012– 2019 on toodud joonisel 9.

Joonis 9. Tallinna haridusvaldkonna eelarve jaotumine alushariduse, põhi- ja keskhariduse ning huvihariduse valdkondade vahel

 

Joonis 10. Haridusvaldkonna eelarve 2012–2019

 

Haridusvaldkonna eelarve koosneb kolmest peamisest valdkonnast, mis moodustavad Tallinna linna haridusvaldkonna kuludest üle 95%. Need on alusharidus, põhi- ja üldkeskharidus ning huviharidus. Muud haridusvaldkonna kulud moodustavad alla 5% haridusvaldkonna kuludest, sealhulgas on kutsehariduse, haridusasutuste

IKT-keskkonna, hariduse tugiteenuste, toetuste ja projektide ning Tallinna Haridusameti kulud.

Joonistel 11, 12 ja 13 on toodud kolme peamise haridus- valdkonna eelarved aastatel 2012–2019.

Joonis 11. Alushariduse valdkonna aastaeelarve 2012–2019

 

Joonis 12. Põhi- ja üldkeskhariduse valdkonna aastaeelarve 2012–2019

 

Joonis 13. Huvihariduse aastaeelarve 2012–2019

 

Mari-Liis Luks, Tallinna Haridusamet