4.19

Tallinna Järveotsa Gümnaasium

Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis toimuvad kaks korda aastas e-õppepäevad ja neli korda aktiivõppepäevad. Nende päevade tegevused ja õppematerjalid valmivad õpetajate omavahelise koostöö tulemusena, kus lõimuvad eri ainete teadmised ja oskused.

Aktiivõppepäeva eesmärk on toetada eri pädevuste, näiteks kultuuri- ja väärtus-, suhtlus-, enesemääratlus-, õpi- ja ettevõtlikkuspädevuse arengut. Aktiivõppepäev võimaldab rakendada muutuvat õpikäsitust ja väljuda nii-öelda tavalise tunni raamidest, tuues klassi ette uusi õpetajaid ning pannes koostööd tegema tavapärasest erinevaid rühmi.

Aktiivõppepäevad on temaatilised, näiteks „Terviseteadlik noor”, „Kultuuriline identiteet” või „Elukeskkond meie ümber”. Õpilased saavad ühe teemaga tegeleda terve päeva eri vaatenurkade alt.

E-õppepäevade eesmärk on arendada õpilaste digipädevust, suunates neid õppetöö eesmärgil iseseisvalt kasutama e-kanaleid ja digitaalseid materjale, et mitmekesistada õppetööd tänapäevaste võimalustega. Õpetajad on koostanud ülesanded vastavalt klassi raskusastmele, lõimides eri valdkondi.

E-õppepäevadel tegutsetakse nii üksi kui rühmas, otsitakse infot ning esitatakse see kas mõistekaardi, video või esitlusena; teadmisi saab proovile panna mängulises vormis. Tänapäeva infoühiskonnas on info otsimine ja analüüsimine, probleemide lahendamine ja juhendite järgi tegutsemine võtmetähtsusega oskused. Kõike seda saab e-õppepäeval arendada.

 

Helle Kiviselg, Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi haridustehnoloog

 

Aktiivõppepäeva „Kultuuriline identiteet” rahvarõivaste töötoas valminud plakat

 

“Elukeskkond meie ümber” 5. klasside õpilased nutiorienteerumisel kirjanike nimedega pinke tähestikulisse järjekorda seadmas

 

„Terviseteadlik noor” päeval valminud tervislik sünnipäeva vaagen 

 

Haabersti koolide õpetajate vahva kümnevõistlus
Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi eestvedamisel toimus 2018/2019. õppeaastal Haabersti koolide õpetajate kümnevõistlus, mille käigus võeti iga kuu mõõtu eri võistlusalal.
Kümnevõistluse eesmärk oli tõsta õpetajate ja teiste koolitöötajate kehalist aktiivsust ning parandada seeläbi tervisenäitajaid, innustades oma eeskujuga ka õpilasi rohkem sportima. Samuti peeti oluliseks Haabersti koolide õpetajate ja linnaosavalitsuse omavahelist koostööd, edendades suhtlust vabamas keskkonnas. Kümnevõistlus propageeris aktiivset ja tervislikku eluviisi.

Kogu kooliaasta jooksul septembrist juunini toimus iga kuu üks osavõistlus. Mitmed osavõistlused sisaldasid väikseid vimkasid, mis aitasid arendada omavahelist koostööd ja tegid nii osalemise kui ka vaatamise lõbusamaks. Valitud said väga eriilmelised alad, et anda võimalus end proovile panna eri võimete ja huvidega inimestel.

Võisteldi jalgpallis, takistusraja läbimises, mälumängus, võimlemiskavas vahendiga, sportkeeglis, uisutamises, sõudeergomeetril, korvpallis, teatejooksus ja viimasena kettagolfis.

Kümnevõistlus oli Haabersti õpetajate seas populaarne ning täitis sellele seatud eesmärgid. Õpetajad tegid aktiivselt koostööd nii koolisiseselt kui ka omavahel. Aladeks ette valmistamine kasvatas kehalist aktiivsust. Lisaks on õpetajate kümnevõistlusel olnud märgatav mõju ka õpilastele. Õpilasesindus on hakanud korraldama mitmeid uusi sportlikke mõõduvõtmisi nii õpilastele, õpetajatele kui ka vilistlastele: toimunud on näiteks lauatennisevõistlus, rahvastepallivõistlus, võrkpalliturniir ja konkurss „Just dance!“.

2018/2019. õppeaastal korraldas kümnevõistlust Tallinna Järveotsa Gümnaasium, uuel õppeaastal liigub korraldamise teatepulk järgmisele Haabersti koolile, kes pakub taas välja kümme võistlusala. Kuna ettevõtmine on Haabersti linnaosa tasemel olnud edukas, siis võiks ehk selline kümnevõistlus olla eeskujuks ka teistele Tallinna linnaosadele.

 

Siret Paasmäe, Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi direktor

 

Õpetajate võimlemiskava