4.1

Ehte Humanitaargümnaasium

Ehte Humanitaargümnaaasiumis tegutseb üle 30 huviringi, tantsustuudio ja koolikoor.

Tantsustuudio EHTEkivikesed osales 2018/2019. õppeaastal neljal rahvusvahelisel konkursil ning igalt võistluselt tuldi tagasi auhinnaliste kohtadega. Teist aastat tegutsev laulukoor esines ka 2019. aasta üldlaulupeol „Minu arm“.

Kool võtab osa rahvusvahelisest Erasmus+ projektist, samuti projektidest „Rahvuskultuurid kooli“, „Noortekohtumised“, KEAT, spordiprogrammist SPIN. Rahvusvaheliste projektide raames on kooli õpilased kahe viimase aasta jooksul külastanud Itaalia, Prantsusmaa, Bulgaaria, Rumeenia ja Poola koole.

Ehte Humanitaargümnaasiumis korraldatakase üritusi Põhja-Tallinna lasteaedadele. Õpilased käivad ise külas ning kutsuvad enda juurde külla. Aprillis toimus koolis interaktiivne mäng „Robotite seiklus“, kus lapsed said katsetada Bee-Boti, Ozoboti ja Codey Rocky roboteid.

Suurt tähelepanu pööratakse koolis erinevatele õpivormidele. 2018/2019. õppeaastal korraldati 74 õppekäiku muuseumidesse ja õppekeskustesse. Traditsioonilisteks on saanud teistmoodi õppe päevad, kus rakendatakse teemapõhist õppimist ja projektõpet. Õpetajate koostöös valmivad lõimitud tunnid, kus õpilased uurivad üht teemat lähtuvalt mitmest erinevast ainest. Arenemas on projektõpe, tänu millele on õpilastel võimalus õppida väljaspool traditsioonilist klassiruumi. 2018/2019. õppeaastal koostasid 5. klasside õpilased projektõppe raames „Memo“ mängu vene, eesti, inglise ja prantsuse keeles. Õppeaasta lõpetati viiepäevase projektõppega, mis oli pühendatud Tallinna sünnipäevale. Iga klass uuris Tallinna ajalugu teoorias ja praktikas – tehti palju videoid ja fotosid kodulinnast, joonistati plakateid, valmistati ette reisipakette jms.

 

Marika Kransiver, Ehte Humanitaargümnaasiumi arendusjuht

 

Traditsiooniline laulufestival „Laululind“

 

Ehte Humanitaargümnaasium rahvusvahelistes projektides Erasmus+

2018/2019. õppeaastal osales Ehte Humanitaargümnaasium kahes rahvusvahelises projektis Erasmus+: „Vivre Ensemble / Elada koos” ja „Regardons les Rivières ... / Vaatame jõgesid …”.

Projekt „Vivre Ensemble / Elada koos” on pühendatud tolerantsuse ehk sallivuse teemale. Selle projekti raames õpivad lapsed elama koos inimestega, kes erinevad teistest, nt immigrantidega või puuetega inimestega. Õpilased tutvuvad eri maade kultuuride ja traditsioonidega, suhtlevad eri keeltes ning külastavad eri riike. Sel aastal käisid õpilased koos õpetajatega projekti raames Sitsiilias ja Rumeenias.

Teise projekti „Regardons les Rivières ... / Vaatame jõgesid …” eesmärk oli uurida mageveekogusid. Ehte kooli gümnasistid võtsid vaatluse alla Mustjõe, mis tavaelus jääb tihtipeale nähtamatuks ja seda on vähe uuritud.

Uuringu fookuses oli jõe ajalugu, selle tähtsus inimestele, vee ja õhu keemiline analüüs, keskkonnamuutused. Kooli õpilased kohtusid sel aastal teiste projektis osalejatega Bulgaarias. Projekt jätkub ka järgmisel õppeaastal.

 

Natalja Kapitonova, Ehte Humanitaargümnasiumi prantsuse keele õpetaja

Marika Kransiver, Ehte Humanitaargümnaasiumi arendusjuht

 

Euroopa päev Ehte Humanitaargümnaasiumis

Juba mitmendat aastat tähistab Ehte Humanitaargümnaasium Euroopa päeva.

Sel aastal tutvuti Euroopa riikidega nende keelte, tantsude, muusika ja köögi kaudu. Vahetundides said lapsed tantsida soome polkat ja kreeka sirtakit, tutvuda hispaania ja itaalia muusikaga ning keerutada jalga prantsuse ja rumeenia muusika saatel. Koolis olid avatud keelekohvikud, kus sai rohkem teada näiteks soome, tšehhi, itaalia, saksa ja rootsi keelest. Põhikooli õpilased valmistasid bulgaaria Šopski salatit, kreeka Tiropitakia pirukaid ja eesti Kirjut koera. Teadmistevõistluses selgus, et 11. klassi õpilased tunnevad Euroopat paremini kui teised. Lõpetuseks pani iga klass kõik oma teadmised ühest Euroopa riigist kokku ning koostas interaktiivse plakati (lapbook), millega said tutvuda kõik huvilised.

 

Marika Kransiver, Ehte Humanitaargümnaasiumi arendusjuht

 

Keelevõistlus Ehte Humanitaargümnaasiumis

24. mail 2019 toimusid Ehte Humanitaargümnaasiumis olümpiamängud, kus 1. ja 2. klasside paralleelide vahelises võistluses võttis mõõtu 140 õpilast. Olümpiamängudeks nimetati sündmust sellepärast, et oluliseks peetakse nii intellektuaalseid teadmisi kui ka head füüsilist vormi.

Üritusega sooviti soodustada koostööd klasside vahel, teha koostööd teiste aineõpetajatega ning korrata õpitud sõnavara mängude abil. „Spordialadeks” olid valitud neli õppeainet: eesti keel, loodusõpetus, kehaline kasvatus ja muusika. Igal ainel oli oma nn jaam ja juhendaja. Ainejaamades täitsid õpilased ülesandeid nii vene kui ka eesti keeles.

Sel moel korraldatud teadmistevõistlus meeldis lastele ja õpetajatele ning selle eesmärgid said täidetud. Võistlus näitas selgesti, et õppida saab ka mängides.

 

Olga Gavrilova, Ehte Humanitaargümnaasiumi eesti keele õpetaja

 

Ehte Humanitaargümnaasiumi koostöö lasteaedadega

Tänapäeval on aktuaalne kooli ja kogukonna koostöö. Ehte kooli jaoks on see samuti saanud üheks oluliseks tegevussuunaks ning tähtsateks koostööpartneriteks Põhja-Tallinna linnaosa lasteaiad.

2018. aastal detsembris meisterdasid 7. klassi õpilased tööõpetuse tundides puidust toredad osavusmängud „Kalamees ja kala”, 4. klassi õpilased värvisid need ära ning viisid kingituseks lasteaialastele. Õpilased tegid lastele mägu selgeks ning toimus ka väike võistlus. 15 ise tehtud mängu leidsid endale uued kodud Ojakese, Taime, Mesipuu, Naeratuse lasteaedades ja Heleni kooli lasteaiarühmas.

Aprillis 2019 tulid lasteaialapsed kooli külla. Haridustehnoloog Dmitri Mištšenko, algkooli õpetaja Ilona Kononova koos oma 3.b õpilastega valmistasid ette ja viisid läbi interaktiivse mängu „Robotite seiklus”. Lapsed said katsetada Bee-Bot, Ozobot ja Codey Rocky roboteid.

2018/2019. õppeaastal korraldati juba neljandat korda asfaldijoonistuste võistlus, kuhu olid oodatud noored kunstnikud lasteaedadest, teemaks „Minu Tallinn”.

Loodetavasti tunnevad säärase koostöö tulemusena lapsed 1. klassi tulles end kindlamalt ja julgemalt.

 

Marika Kransiver, Ehte Humanitaargümnaasiumi arendusjuht

 

Õpilaste valmistatud osavusmängud „Kalamees ja kala”

 

Projektõpe Ehte Humanitaargümnaasiumis

Projektõppest Ehte Gümnaasiumis said 2018/2019. õppeaastal osa 5. klasside õpilased. Neil tuli koostada „Memo” mäng vene, eesti, inglise ja prantsuse keeles. Mängud olid pühendatud Eesti, Venemaa, Inglismaa ja Prantsusmaa vaatamisväärsustele.

Töö toimus rühmades ning oli jagatud etappideks: info leidmine Internetist, kaartide koostamine ja lamineerimine, mängureeglite koostamine, vaatamisväärsuste kirjelduste koostamine, mängukarpide liimimine ning tehtud töö arutelu ja analüüs. Projektõppe viimasel päeval tutvustasid õpilased klassides oma mänge. See oli hea kogemus, mis pakkus lastele tõelist õppimisrõõmu.

7. klassid tegid koostööd Energia Avastuskeskuse huviringiga „Teadusteater“. Õppeaasta jooksul kohtusid õpilased näitlejatega, kellega õppisid lavastamist, esinemist publiku ees ja stsenaariumi kirjutamist. Samuti said nad juurde teadmisi loodusõppest, keemiast ja füüsikast, õppisid katseid tegema ning leidma seletust mitmesugustele nähtustele. Oma lõputöö esitasid nad 1. klasside õpilastele näidendina „Lumekuninganna“.

Juba neljandat aastat korraldatakse koolis teistmoodi õppe päevi. Üks parendusvaldkondi on õpetajate koostöö, mis saigi seekord prioriteediks: õpetajad viisid tunde läbi kas kahekesi või kolmekesi, nt eesti keele, inglise keele ja matemaatikaõpetajad koos käsitlesid üht õppeteemat. Kaasatud olid kõik õpetajad ja õpilased, kokku tuli teistmoodi õppe päevi kolm. Kuna selline koostöö sujus hästi, jätkatakse sellise õppevormiga ka edaspidi, lisaks otsitakse uusi võimalusi minna tavatunni raamidest välja ning pakkuda õpilastele huvitavat ja ebatraditsioonilist õppimist.

 

Ilona Gotovtšikova ja Anželika Kahro, Ehte Humanitaargümnaasiumi õppealajuhatajad

 

„Memo” mängu koostamine vene, eesti, inglise ja prantsuse keeles

 

Ehte Humanitaargümnaasium projektis „Rahvuskultuurid kooli”

Ehte Humanitaargümnaasiumi õpilased osalevad juba viiendat aastat rahvusvahelise rahvuskultuuride ühenduste liidu „Lüüra” projektis „Rahvuskultuurid kooli”.  

Projekti sihtrühmaks on 5.–11. klasside õpilased ning eesmärk tutvustada lastele eri rahvaste ja kultuuride mitmekesisust ja eripära. Projekti eestvedajaks on kooli huvijuht Irina Voitsehovitš.

Seekord tutvusid õpilased Gruusiaga – tehti esitlusi ja videoid, valmistati gruusia toite, lauldi laule gruusia keeles ning tantsiti gruusia rahvatantse. Projekt lõppes kontserdiga, kuhu olid oodatud ka Põhja-Tallinna linnaosa valitsuse ja Gruusia saatkonna esindajad. Projekt on olnud heaks abiliseks, et tutvuda huvitavate inimestega, ning sealt on leitud endale uusi sõpru.

 

Irina Voitsehovitš, Ehte Humanitaargümnaasiumi huvijuht

Marika Kransiver, Ehte Humanitaargümnaasiumi arendusjuht

 

Õpilased tutvumas Gruusia kultuuriga

 

Ehte Humanitaargümnaasium lõimumisprojektides

Ehte Humanitaargümnaasium püüab võimalikult palju osaleda projektides, kus lapsed saaksid arendada ja ka päriselus kasutada üha rohkem eesti keelt.

Noortekohtumiste projekt „Tervisliku elu saladus” viis kokku Ehte Humanitaargümnaasiumi ja Saaremaa Leisi Keskkooli 7.–8. klassi õpilased, et koos saada teadmisi tervislikest eluviisidest. Programmis olid sportlikud tegevused, mängud, õpitoad, sai külastada muuseume ja teisi huvitavaid kohti. Üheks eesmärgiks oli ka uute ja pikaajaliste tutvuste loomine eesti ja vene keelt kõnelevate noorte vahel.

Projekti „Huvid koolidesse” algatasid Ehte Humanitaargümnaasiumi ja Püha Johannese kooli 5. klassid, et parandada suhtlemist ja suhete kvaliteeti oma kooli õpilaste vahel. Projektikohtumiste vältel valmistati ette kolm üritust ja töötuba mõlema kooli teistele õpilastele eesmärgiga, et kõigil koolilastel oleks toredam ja huvitavam koolis käia. Projekt aitas arendada osalejate ettevõtlikkust, kuna üritused tuli ju ette valmistada ja läbi viia.

Noortekohtumiste projekte toetas SA Archimedese noorteagentuur. Mõlemad projektid olid õpilaste kavandatud ja organiseeritud. Eesti ja vene koolide vahelised projektid näitavad, et eri emakeelega lastel on huvitav ja kasulik koostöös õppida ja projekte ellu viia.

 

Svetlana Melnikova ja Darja Inno, Ehte Humanitaargümnaasiumi õpetajad

 

Koolidevaheline viktoriin „Keeled ühendavad“ Ehte Humanitaargümnaasiumis

23. mail korraldas Ehte Humanitaargümnaasium koolidevahelise viktoriini „Keeled ühendavad”, mis õpetas koostööd erikeelsete meeskondade vahel.

Osales 45 kuuendate klasside õpilast viiest koolist: Tallinna Kunstigümnaasiumist, Pelgulinna Gümnaasiumist, Tallinna Mustjõe Gümnaasiumist, Tallinna Õismäe Vene Lütseumist ja Ehte Humanitaargümnaasiumist. Ülesandeid lahendati võistkondades, kuhu kuulusid eri koolide õpilased. Oma võistkonna moodustasid ka õpetajad.

Küsimused olid eesti ja vene keeles ning nende lahendamiseks oli vajalik ladus koostöö, hea suhtlusoskus, funktsionaalse lugemise oskus ning info leidmise oskus, sest abiks olid ka internet ja tahvelarvutid.

Võistlejad uurisid, kuidas kõlavad tuntud multifilmide tegelaste nimed eesti ja vene keeles, otsisid sõnu kakskeelsetest sõnarägastikest, joonistasid pilte tekstide järgi ning tõlkisid vanasõnu.

Auhinna said kolm parimat võistkonda. Oli tore ja meeldiv koosviibimine, mis näitas, et ka eri keeltes rääkides saab teha koostööd ning õppimine võib olla huvitav ja mänguline. 

 

Marika Kransiver, Ehte Humanitaargümnaasiumi arendusjuht

 

Viktoriini „Keeled ühendavad” osalejad