2.4

Toetused ja soodustused lastele

Tallinna elanikel on õigus taotleda ka mitmeid lastele suunatud toetusi: esmakordselt koolimineva lapse toetus, puudega lapse toetus, toimetulekutoetus, sissetulekust sõltuvad toetused, vajaduspõhine peretoetus ja teised toetused.

Sotsiaaltoetustega tegelevad enamjaolt Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet ning linnaosade sotsiaalosakonnad.

Tallinna Haridusameti kaudu kaetakse munitsipaallasteaedadele kaks korda aastas vähekindlustatud laste kohatasu- ja toidusoodustus (soodustuste saamiseks peab nii vanema kui ka laste elukoht rahvastikuregistri andmetel olema Tallinn).

Lasteaia kohatasu soodustust on vähekindlustatud perel võimalik saada kuni 80%. Aluseks on vanema esitatud avaldus, mille andmed on kinnitanud elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

Aastal 2018 kattis linn kohatasu soodustusi 366 041 euro eest, soodustust sai keskmiselt 717 last, sh 120 last sai 100%. Õppeaasta teises pooles eraldas linn kohatasu soodustusi 713 lapsele, ühes kuus keskmiselt kokku 36 760 euro ulatuses. Kui Tallinna munitsipaallasteaias käib perest kolm või enam last, ei tule vanematel kolmanda lapse eest õppeaasta lõpuni lasteaia kohatasu maksta. Sel õppeaastal sai 100-protsendilise kohatasuvabastuse 127 last.

2018/2019. õppeaasta algusest saavad Tallinnas kõik lapsed tasuta süüa nii koolis kui ka lasteaias.

Alates 1. septembrist 2017 katab linn linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses (sõimerühmas 1,8 eurot, aiarühmas 2 eurot) Tallinnas elava (alus: Eesti Rahvastikuregister) ja munitsipaallasteaias käiva lapse toidukulu. Kui mõnes lasteaias on toidupäeva maksumus üle piirmäära, katavad vahe vanemad. Sellele osale saab kas lapsevanem, õpetaja või sotsiaaltöötaja taotleda toiduraha soodustust. Aastal 2018 eraldas linn toidusoodustusteks kokku 3100 eurot, keskmiselt 59 lapsele ühes kuus. 2019. aastal on toidusoodustuse vajadus olnud keskmiselt vaid 100 eurot kuus (keskmiselt 25 lapsele).

Põhikooliõpilased on saanud linna toel tasuta koolilõunat juba aastaid, 1. septembrist 2017 katab linn täies ulatuses ka gümnasistide koolilõuna kulud. Tallinnas on koolilõuna maksumuseks 1,34 eurot päevas, millest riigi osa moodustab 1 euro ja linna osa 0,34 eurot. 2018. aastal kattis linn 43 179 õpilase koolilõuna kulud. 2018. aasta eelarvesse oli selleks kokku planeeritud 10 178 326 eurot. 2019. aastaks on koolilõuna kuludeks planeeritud ligi 10,4 miljonit eurot (10 352 175 eurot), millest üle 2,7 miljoni euro (2 731 100 eurot) kaetakse linnaeelarve vahenditest.

 

Mari-Liis Luks, Tallinna Haridusamet