1.3.9

Kolm laste erivajadustega tegelevat asutust kohtusid koostööseminaril

11. märtsil 2019 kohtusid Tallinna Haridusameti, Tallinna Õppenõustamiskeskuse ja Harjumaa Rajaleidja keskuse spetsialistid koostööseminaril, et arutada erivajadustega laste toetamist lasteaias ja koolis.

Seminari valmistas ette eri asutuste esindajatest koosnev töörühm, seminari juhtisid Age Tamm ja Urve Raudsepp-Alt haridusametist.

Seminari esimeses osas andsid kolme osapoole esindajad Urve Raudsepp-Alt, Ruuda Lind ja Urve Sellenberg ülevaate oma asutuse tegevustest, töötajatest ja rollist erivajadustega laste nõustamisel ja hariduse korraldamisel.

 

Tallinna Haridusameti, Tallinna Õppenõustamiskeskuse ja Harjumaa Rajaleidja keskuse spetsialistid pidasid koostööseminaril nõu, kuidas toetada erivajadustega lapsi lasteaias ja koolis

 

Seejärel toimusid juhtumipõhiseid arutelud rühmades, mida juhtisid Katrin Parve ja Anne Targem haridusametist, Heli Rand ja Ingrid Veskiväli õppenõustamiskeskusest ning Helen Peniäinen, Kai Luik ja Annika Villmann

Rajaleidjast. Kokkuvõtteks toodi välja iga juhtumi põhiprobleemid ja osalejad, leitud lahendused ja esile kerkinud kitsaskohad, aja planeerimine juhtumi lahendamisel ning eri osapoolte roll ja vastutus sarnastes juhtumis.

Järgnesid arutelud, kus teemadeks olid koostöö haridusasutustega, lapse toetamine alushariduses ja koolis, lasteaiast kooli üleminek, haridusasutuste nõustamine ja toetamine ning lastevanemate ja lastekaitse spetsialistide koostöö. Teemapõhiseid arutelusid juhtisid Viivi, Lokk, Piret Lind ja Madis Annus haridusametist, Ada Kiipus ja Ruuda Lind õppenõustamiskeskusest ja Mari-Liis Knut ja Olga Korkkinen Rajaleidjast. Teistele rühmadele esitleti olulisi märksõnu teema kohta ning osapoolte rolle ja vastutusvaldkondi teemaga tegelemisel.

Tallinna Õpetajate Majas toimunud seminaril jäi kõlama, et asutuste vahel koostööd tehes peab alati tegutsema just lapse heaolu silmas pidades. Seminaril osalenud asutuste koostööd, sh seminaridega, on kavas kindlasti jätkata ka tulevikus.

 

Urve Raudsepp-Alt, Age Tamm, Tallinna Haridusamet