1.2.3

Erasmus+ kaasava hariduse õpirände projekt „Õpime avatult“

Tallinna Haridusamet viis 2018/2019. õppeaastal Erasmus+ programmi toel läbi projekti, mille eesmärk oli toetada kaasava hariduse õppemeetodite rakendamist projektis osalevates Tallinna koolides.

Jagati ka parimaid kogemusi ja teadmisi ning loodi kontakte Tallinna ja Groningeni haridusasutuste vahel rahvusvahelise koostöö arendamiseks.

Projektis osales Tallinna kümme kooli: Tallinna Arte Gümnaasium, Tallinna Humanitaargümnaasium, Ehte Humanitaargümnaasium, Tallinna Õismäe Vene Lütseum, Tallinna Tehnikagümnaasium, Pelgulinna Gümnaasium, Tallinna Pae Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Ristiku Põhikool ja Tallinna Kristiine Gümnaasium.

Projekti alustati oktoobris 2018 ühise õppekäiguga Tartusse, et külastada Tartu Tamme Gümnaasiumit ja vastvalminud Raatuse Kooli. Mõlemas koolis tutvuti nüüdisaegse koolikeskkonna ja tänapäevaste õppemeetoditega ning räägiti muutuste juhtimistest, õpetajate koostööst, numbrivabast hindamisest ja ülekoolilistest projektidest. Teisel päeval osaleti Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuse koolitusel õpiringide ja teemapõhise õppe rakendamisest.

Novembris 2018 külastasid koolide esindajad Hollandi Groningeni linna. Toimusid koostööseminarid Groningeni ülikooli töötajatega, külastati haridusasutusi ning tutvuti kohaliku haridussüsteemi ja selle eripäradega. Kõik olid töövarjuks oma kooli tüübiga sarnastes koolides ning loodi kontakte edaspidiseks koostööks. Mõisteti, et sealses haridussüsteemis on kõige olulisem õpilase areng. Õpetajad töötavad koostöiselt. Oluline on, et kõik õpilased oleksid võimalikult kaasatud. Toimub pidev ainetevaheline lõiming ja palju on teemapõhist lähenemist/ õpet, kasutatakse digivahendeid. Koolides on eri rahvustest õpilasi ja kõikidesse suhtutakse väga avatult, ollakse sallivad.

Kogu 2018/2019. õppeaastal rakendasid projektikoolid õpitut omal moel. 2019. aastal toimus kolm kogemusseminari (jaanuaris Kadrioru Saksa Gümnaasiumis, märtsis Tallinna Tehnikagümnaasiumis ja aprillis Ristiku Põhikoolis), kus tehtut ja edasisi arendustegevusi üksteisele tutvustati ning kogemusi vahetati.

Mais 2019 külastati kõik koos veel kord Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskust ja sealseid uuenduslikke haridusasutusi, et projekti käigus õpitut reflekteerida ja edasisi tegevusi kavandada. Tartu Erakoolis ning Miina Härma Gümnaasiumis räägiti õppijate toetamisest ja õpetajate koostööst. Tartu Ülikooli koolitusel keskenduti reflektsioonile, motiveerimisele ja ühiste väärtuste loomisele.

 

Reet Nõmmoja, Leini Jürisaar, Tallinna Haridusamet